یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1813010 فوم الاستمری ۹ میل ۱۶ 1 اضافه به لیست
1813012 فوم الاستمریٖ ۹ میل ۱۸ 1 اضافه به لیست
1813014 فوم الاستمری ۹ میل۲۰ 1 اضافه به لیست
1813016 فوم الاستمری ۹ میل ۲۲ (۱/۲) 1 اضافه به لیست
1813018 فوم الاستمری ۹ میل ۲۵ 1 اضافه به لیست
1813020 فوم الاستمری ۹ میل ۲۸ (۳/۴) 1 اضافه به لیست
1813022 فوم الاستمری ۹ میل ۳۲ 1 اضافه به لیست
1813024 فوم الاستمری ۹ میل ۳۵ ("۱) 1 اضافه به لیست
1813026 فوم الاستمری ۹ میل ۴۰ 1 اضافه به لیست
1813028 فوم الاستمری ۹ میل ۴۲ (۱۱/۴) 1 اضافه به لیست
1813030 فوم الاستمری ۹ میل ۴۸ (۱۱/۲) 1 اضافه به لیست
1813032 فوم الاستمری ۹ میل ۵۰ 1 اضافه به لیست
1813034 فوم الاستمری ۹ میل ۵۴ 1 اضافه به لیست
1813036 فوم الاستمری ۹ میل ۶۰ (۲) 1 اضافه به لیست
1813038 فوم الاستمری ۹ میل ۶۳ 1 اضافه به لیست
1813040 فوم الاستمری ۹ میل ۶۷ 1 اضافه به لیست
1813042 فوم الاستمری ۹ میل ۷۶ (۲۱/۲) 1 اضافه به لیست
1813044 فوم الاستمری ۹ میل ۸۰ 1 اضافه به لیست
1813046 فوم الاستمری ۹ میل ۸۹ ("۳) 1 اضافه به لیست
1813048 فوم الاستمری ۹ میل ۱۰۰ 1 اضافه به لیست
1813050 فوم الاستمری ۹ میل ۱۱۴ ("۴) 1 اضافه به لیست
1813052 فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۶ 1 اضافه به لیست
1813054 فوم الاستمریٖ ۱۳ میل ۱۸ 1 اضافه به لیست
1813056 فوم الاستمری ۱۳ میل۲۰ 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال