شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | Saturday - 10 December 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1813010 فوم الاستمری ۹ میل ۱۶ 125,000 اضافه به لیست
1813012 فوم الاستمریٖ ۹ میل ۱۸ 140,000 اضافه به لیست
1813014 فوم الاستمری ۹ میل۲۰ 160,000 اضافه به لیست
1813016 فوم الاستمری ۹ میل ۲۲ (۱/۲) 170,000 اضافه به لیست
1813018 فوم الاستمری ۹ میل ۲۵ 185,000 اضافه به لیست
1813020 فوم الاستمری ۹ میل ۲۸ (۳/۴) 220,000 اضافه به لیست
1813022 فوم الاستمری ۹ میل ۳۲ 250,000 اضافه به لیست
1813024 فوم الاستمری ۹ میل ۳۵ ("۱) 270,000 اضافه به لیست
1813026 فوم الاستمری ۹ میل ۴۰ 330,000 اضافه به لیست
1813028 فوم الاستمری ۹ میل ۴۲ (۱۱/۴) 360,000 اضافه به لیست
1813030 فوم الاستمری ۹ میل ۴۸ (۱۱/۲) 420,000 اضافه به لیست
1813032 فوم الاستمری ۹ میل ۵۰ 440,000 اضافه به لیست
1813034 فوم الاستمری ۹ میل ۵۴ 460,000 اضافه به لیست
1813036 فوم الاستمری ۹ میل ۶۰ (۲) 480,000 اضافه به لیست
1813038 فوم الاستمری ۹ میل ۶۳ 500,000 اضافه به لیست
1813040 فوم الاستمری ۹ میل ۶۷ 530,000 اضافه به لیست
1813042 فوم الاستمری ۹ میل ۷۶ (۲۱/۲) 570,000 اضافه به لیست
1813044 فوم الاستمری ۹ میل ۸۰ 600,000 اضافه به لیست
1813046 فوم الاستمری ۹ میل ۸۹ ("۳) 650,000 اضافه به لیست
1813048 فوم الاستمری ۹ میل ۱۰۰ 700,000 اضافه به لیست
1813050 فوم الاستمری ۹ میل ۱۱۴ ("۴) 790,000 اضافه به لیست
1813052 فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۶ 220,000 اضافه به لیست
1813054 فوم الاستمریٖ ۱۳ میل ۱۸ 240,000 اضافه به لیست
1813056 فوم الاستمری ۱۳ میل۲۰ 250,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال