سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
110408 تبدیل روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 1 اضافه به لیست
110407 تبدیل روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 176,800 اضافه به لیست
110410 تبدیل توپیچ 1 روپیچ 3/4 508,500 اضافه به لیست
110406 تبدیل روپیچ 1/2 توپیچ 3/4 422,500 اضافه به لیست
110449 تبدیل توپیچ 3/4 روپیچ 1 256,700 اضافه به لیست
110450 تبدیل روپیچ 1 توپیچ 3/4 492,600 اضافه به لیست
110452 تبدیل توپیچ 1 روپیچ 1/4 1 476,400 اضافه به لیست
110460 تبدیل روپیچ 1/2 1 توپیچ 1 681,900 اضافه به لیست
110454 تبدیل توپیچ 3/4 روپیچ 1/4 1 574,800 اضافه به لیست
110462 تبدیل روپیچ 1/2 1 توپیچ 1/4 1 780,600 اضافه به لیست
110318 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 10 mm 121,900 اضافه به لیست
110320 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 15 mm 161,500 اضافه به لیست
110322 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 25 mm 217,400 اضافه به لیست
110324 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 30 mm 237,200 اضافه به لیست
110326 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 40 mm 284,500 اضافه به لیست
110330 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 50 mm 385,200 اضافه به لیست
110510 زاویی 90 درجه 1/2 1 اضافه به لیست
110512 زاویی 90 درجه 3/4 1 اضافه به لیست
110610 چپقی 1/2 386,000 اضافه به لیست
110612 چپقی 3/4 632,700 اضافه به لیست
110614 چپقی 1 899,300 اضافه به لیست
110616 چپقی مخصوص هواگیری 1/2*1 721,000 اضافه به لیست
135022 شیر یکسر کوپلی 1/2*16 (ابی قرمز) 535,200 اضافه به لیست
135024 شیر یکسر کوپلی 1/2*20 (ابی قرمز) 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال