یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 21 July 2024


 درباره پتروپایپ

 

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺗروﭘﺎﯾپ ﺑﺎ ﺣدود ده ﺳﺎل تجربه در ﺻﻧﻌت ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن راه ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت در اﯾن عرصه را ﺑه ﻣﻧظور ارائه ﺧدﻣﺎت ﻣطﻠوب به ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود و ارﺗﻘﺎء ﺻﻧﻌت ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﮐﺷور ﺑﺎ همراهی همکاران و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﯾن ﺻﻧﻌت ﭘﯾﻣوده اﺳت.  هدف ﻣدﯾران اﯾن ﺷرﮐت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾازهای ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ارائه ﺧدﻣﺎت بهینه ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر به روز ﺗرﯾن راه ﺣل های ﻣوﺟود اﺳت.  همکاری راهبردی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺗروﭘﺎﯾپ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑرﻧدهای ﻣﻌﺗﺑر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣینه ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت و ﺗوجه به ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾازهای ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻣﺷﺎورﯾن و ﺳﺎزﻧدﮔﺎن و بهره ﻣﻧدی از ﺗﻧوع ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﻣﺟﻣوعه را آﻣﺎده ارائه ﺧدﻣﺎت به ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺑﺎﻻﺧص ﭘروژه های ﻋظﯾم در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻧﻣوده اﺳت.  ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت به ﺳﺎبقه اﯾن ﺷرﮐت در ﺑﺳﯾﺎری از ﭘروژه های ﻣﻌﺗﺑر ﮐﺷور اﻣﯾد اﺳت ﺗوﻓﯾق همکاری ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن به آن ﻣﺟﻣوعه ﻣﺣﺗرم ﻣﯾﺳر ﮔردد. 

 

ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﺷرﮐت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :معرفی فروشگاه آنلاین پتروپایپ

 

  • آﺑرﺳﺎﻧﯽ :  

        ﻟوله واﺗﺻﺎﻻت ﭘﻧﺞ ﻻیه : سوپرپایپ – نیوپایپ  – بهتراشان – ایزوپایپ 

        لوله و اتصالات تک لایه پلیمری : آذین لوله سپاهان – یزدبسپار – رویال پایپ

        لوله و اتصالات گالوانیزه : ساوه – سپنتا – اتصالات مک – برزیل(توپی ) – چینی

 

  • فاضلاب :

لوله و اتصالات پوشفیت ( پلیران اتصال – نیوفلکس – سوپردرین )

لوله و اتصالات پلیکا ( پارس زنده رود – پلیمرگلپایگان )

لوله و اتصالات پلی اتیلن ( پلی رود – پلی ران )

 

  • گازرسانی :

لوله و اتصالات مانیسمان و رده 40 – لوله و اتصالات درزدار – ipi

 

  • شیرآلات چدنی :

فاراب - وگ بی همتا - امید گلستان - میراب

 

  • فلکه های برنجی :  

                 cim - کیزایران - سامین

 

  • عایق (فوم) :

عایق های مخصوص گرمایش از کف

عایق های الاستومری

عایق های لوله ای ( ایرانی و الاستومری )

 

ﺧدﻣﺎت : 

 

  • ﻣﺷﺎوره : در راﺳﺗﺎی همراهی و ﻣﺷﺎوره ﻣوﺛر به ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺗروﭘﺎﯾپ اﻗدام به ارائه ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و مهندﺳﯾن ﻣﺟرب اﯾن ﻣﺟﻣوعه ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

     - ﻣﺷﺎوره در راﺳﺗﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﻧوع ﺳﯾﺳﺗم ( آﺑرﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺎﺿﻼب، ﺳرﻣﺎﯾش-ﮔرﻣﺎﯾش، تهویه ﻣطﺑوع و...)

     - ﻣﺷﺎوره اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﮐﯾﻔﯽ در طراﺣﯽ و ﻧﻘشه ﮐﺷﯽ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت

     - ﻣﺷﺎوره در راﺳﺗﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن، ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺟرﯾﺎن دارای ﺻﻼﺣﯾت

     - ﻣﺷﺎوره و ﺑرآورد ﺻورت اﻗﻼم ﻣورد ﻧﯾﺎز 

 

ﺗﻌدادی از ﭘروژه های اﻧﺟﺎم ﺷده:

 

- ﭘروژه ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دﺷت بهشت ( ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد )

- ﭘروژه ﭘژوهشکده ﻗﺎﺋم ( ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﯾت ﷲ آﻣﻠﯽ ﻻهیجانی )

- ﭘروژه ﻧﮕﯾن اصفهان ( ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺳﮑن )

- ﭘروژه هتل ﺷﯾرﯾن ( ﻋﺳﻠویه )

- ﭘروژه ﺣﺳﯾﻧیه و زاﺋر ﺳرای ﮐرﺑﻼﯾیهای ﻣﻘﯾم تهران ( ﻋراق ) 

- ﭘروژه ﺑرج ﮔراﻧدو ( ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد )

- ﭘروژه ذﯾﻣﺎ ( ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ) 

- ﭘروژه ﺳدروس ( ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد )

- ﭘروژه ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( اروﻣیه )

 

 

ﻣزﯾد اﻣﺗﻧﺎن اﺳت در ﺻورت ﻧﯾﺎز به ھرﮔونه اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن ﺷرﮐت درﯾﻎ ﻧﻔرﻣﺎﺋﯾد.

  

 

  

درباره ما