شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021

سیستم گرمایش از کف یک روش مناسب برای ایجاد گرمایش مطبوع بر اساس انتقال حرارت تابشی است. نحوه توزیع حرارت در سیستم گرمایش از کف نسبت به دیگر روش های گرمایشی که بر اساس انتقال حرارت هدایتی می باشند، یکنواخت تر بوده و موجب احساس آرامش بیشتری برای افراد حاضر در محیط می شود.