سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040426 شیر فلکه سوزنی "4 - pn16 93,624,940 اضافه به لیست
1040910 صافی بدون سرب 1/2 - pn 20 2,205,230 اضافه به لیست
1040912 صافی بدون سرب 3/4 - pn 20 3,200,210 اضافه به لیست
1040914 صافی بدون سرب "1 - pn 20 5,075,840 اضافه به لیست
1040916 صافی بدون سرب 1/4 1 - pn 20 7,417,030 اضافه به لیست
1040918 صافی بدون سرب 1/2 1 - pn 20 9,134,040 اضافه به لیست
1040920 صافی بدون سرب "2 - pn 20 16,597,420 اضافه به لیست
1040922 صافی بدون سرب 1/2 2 - pn 20 28,093,250 اضافه به لیست
1040924 صافی بدون سرب "3 - pn 20 38,620,880 اضافه به لیست
1040926 صافی بدون سرب "4 - pn 20 70,223,340 اضافه به لیست
1040822 شیر فلکه آتش نشانی 1/2 1 9,368,880 اضافه به لیست
1040824 شیر فلکه آتش نشانی "2 13,263,310 اضافه به لیست
1040826 شیر فلکه آتش نشانی 1/2 2 17,945,690 اضافه به لیست
1040428 شیر فلکه سوزنی 1/2 - pn10 2,813,960 اضافه به لیست
1040430 شیر فلکه سوزنی 3/4 - pn10 3,484,490 اضافه به لیست
1040432 شیر فلکه سوزنی "1 - pn10 5,073,780 اضافه به لیست
1040434 شیر فلکه سوزنی 1/4 1 - pn10 7,162,620 اضافه به لیست
1040436 شیر فلکه سوزنی 1/2 1 - pn10 9,574,880 اضافه به لیست
1040438 شیر فلکه سوزنی "2 - pn10 14,122,330 اضافه به لیست
1040110 صافی معمولی 1/2 - pn 20 1,208,190 اضافه به لیست
1040112 صافی معمولی 3/4 - pn 20 1,720,100 اضافه به لیست
1040114 صافی معمولی "1 - pn 20 2,412,260 اضافه به لیست
1040116 صافی معمولی 1/4 1 - pn 20 3,905,760 اضافه به لیست
1040118 صافی معمولی 1/2 1 - pn 20 5,366,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال