پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1712528 زانو 45 درجه "6 رده 40 بنکن عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
2 1712530 زانو 45 درجه "8 رده 40 بنکن عدد 1 5,500,000 اضافه به لیست
3 1712532 زانو 45 درجه "10 رده 40 بنکن عدد 1 10,000,000 اضافه به لیست
4 1712534 زانو 45 درجه "12 رده 40 بنکن عدد 1 15,000,000 اضافه به لیست
5 1713108 سراه 1/2 رده 40 بنکن عدد 1 160,000 اضافه به لیست
6 1713110 سراه 3/4 رده 40 بنکن عدد 1 185,000 اضافه به لیست
7 1713112 سراه "1 رده 40 بنکن عدد 1 250,000 اضافه به لیست
8 1713114 سراه 11/4 رده 40 بنکن عدد 1 330,000 اضافه به لیست
9 1713116 سراه 11/2 رده 40 بنکن عدد 1 420,000 اضافه به لیست
10 1713118 سراه "2 رده 40 بنکن عدد 1 520,000 اضافه به لیست
11 1713120 سراه 21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,000,000 اضافه به لیست
12 1713122 سراه "3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
13 1713124 سراه "4 رده 40 بنکن عدد 1 2,050,000 اضافه به لیست
14 1713126 سراه "5 رده 40 بنکن عدد 1 3,300,000 اضافه به لیست
15 1713128 سراه "6 رده 40 بنکن عدد 1 4,500,000 اضافه به لیست
16 1713130 سراه "8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
17 1713132 سراه "10 رده 40 بنکن عدد 1 16,000,000 اضافه به لیست
18 1713134 سراه "12 رده 40 بنکن عدد 1 22,000,000 اضافه به لیست
19 1714108 کپ 1/2 رده 40 بنکن عدد 1 75,000 اضافه به لیست
20 1714110 کپ 3/4 رده 40 بنکن عدد 1 95,000 اضافه به لیست
21 1714112 کپ "1 رده 40 بنکن عدد 1 120,000 اضافه به لیست
22 1714114 کپ 11/4 رده 40 بنکن عدد 1 130,000 اضافه به لیست
23 1714116 کپ 11/2 رده 40 بنکن عدد 1 150,000 اضافه به لیست
24 1714118 کپ "2 رده 40 بنکن عدد 1 170,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال