پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1713554 سراه تبدیل 3/4*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
2 1713556 سراه تبدیل "1*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
3 1713558 سراه تبدیل 11/4*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
4 1713560 سراه تبدیل 11/2*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
5 1713562 سراه تبدیل "2*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
6 1713564 سراه تبدیل 1/2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
7 1713566 سراه تبدیل 3/4*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
8 1713568 سراه تبدیل "1*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
9 1713570 سراه تبدیل 11/4*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
10 1713572 سراه تبدیل 11/2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
11 1713574 سراه تبدیل "2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
12 1713576 سراه تبدیل 21/2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
13 1713578 سراه تبدیل 1/2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,200,000 اضافه به لیست
14 1713580 سراه تبدیل 3/4*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,200,000 اضافه به لیست
15 1713582 سراه تبدیل "1*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,200,000 اضافه به لیست
16 1713584 سراه تبدیل 11/4*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,100,000 اضافه به لیست
17 1713586 سراه تبدیل 11/2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,100,000 اضافه به لیست
18 1713588 سراه تبدیل "2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,100,000 اضافه به لیست
19 1713590 سراه تبدیل 21/2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,100,000 اضافه به لیست
20 1713592 سراه تبدیل "3*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,100,000 اضافه به لیست
21 1713594 سراه تبدیل "1*"5 رده 40 بنکن عدد 1 4,000,000 اضافه به لیست
22 1713596 سراه تبدیل 11/4*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
23 1713598 سراه تبدیل 11/2*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
24 1713600 سراه تبدیل "2*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال