پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1714120 کپ 21/2 رده 40 بنکن عدد 1 220,000 اضافه به لیست
2 1714122 کپ "3 رده 40 بنکن عدد 1 300,000 اضافه به لیست
3 1714124 کپ "4 رده 40 بنکن عدد 1 550,000 اضافه به لیست
4 1714126 کپ "5 رده 40 بنکن عدد 1 800,000 اضافه به لیست
5 1714128 کپ "6 رده 40 بنکن عدد 1 1,200,000 اضافه به لیست
6 1714130 کپ "8 رده 40 بنکن عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
7 1714132 کپ "10 رده 40 بنکن عدد 1 4,500,000 اضافه به لیست
8 1714134 کپ "12 رده 40 بنکن عدد 1 7,000,000 اضافه به لیست
9 1713522 سراه تبدیل 1/2*3/4 رده 40 بنکن عدد 1 185,000 اضافه به لیست
10 1713524 سراه تبدیل 1/2*"1 رده 40 بنکن عدد 1 260,000 اضافه به لیست
11 1713526 سراه تبدیل 3/4*"1 رده 40 بنکن عدد 1 260,000 اضافه به لیست
12 1713528 سراه تبدیل 1/2*11/4 رده 40 بنکن عدد 1 350,000 اضافه به لیست
13 1713530 سراه تبدیل 3/4*11/4 رده 40 بنکن عدد 1 350,000 اضافه به لیست
14 1713532 سراه تبدیل "1*11/4 رده 40 بنکن عدد 1 350,000 اضافه به لیست
15 1713534 سراه تبدیل 1/2*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 420,000 اضافه به لیست
16 1713536 سراه تبدیل 3/4*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 420,000 اضافه به لیست
17 1713538 سراه تبدیل "1*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 420,000 اضافه به لیست
18 1713540 سراه تبدیل 11/4*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 420,000 اضافه به لیست
19 1713542 سراه تبدیل 1/2*"2 رده 40 بنکن عدد 1 530,000 اضافه به لیست
20 1713544 سراه تبدیل 3/4*"2 رده 40 بنکن عدد 1 530,000 اضافه به لیست
21 1713546 سراه تبدیل "1*"2 رده 40 بنکن عدد 1 530,000 اضافه به لیست
22 1713548 سراه تبدیل 11/4*"2 رده 40 بنکن عدد 1 530,000 اضافه به لیست
23 1713550 سراه تبدیل 21/1*"2 رده 40 بنکن عدد 1 530,000 اضافه به لیست
24 1713552 سراه تبدیل 1/2*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال