پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1711198 تبدیل "1*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,000,000 اضافه به لیست
2 1711200 تبدیل 11/4*"6 رده 40 بنکن عدد 1 3,300,000 اضافه به لیست
3 1711202 تبدیل 11/2*"6 رده 40 بنکن عدد 1 2,900,000 اضافه به لیست
4 1711204 تبدیل "2*"6 رده 40 بنکن عدد 1 2,300,000 اضافه به لیست
5 1711206 تبدیل 21/2*"6 رده 40 بنکن عدد 1 2,200,000 اضافه به لیست
6 1711208 تبدیل "3*"6 رده 40 بنکن عدد 1 1,900,000 اضافه به لیست
7 1711210 تبدیل "4*"6 رده 40 بنکن عدد 1 1,800,000 اضافه به لیست
8 1711212 تبدیل "5*"6 رده 40 بنکن عدد 1 1,700,000 اضافه به لیست
9 1711214 تبدیل "2*"8 رده 40 بنکن عدد 1 5,000,000 اضافه به لیست
10 1711216 تبدیل 21/2*"8 رده 40 بنکن عدد 1 4,400,000 اضافه به لیست
11 1711218 تبدیل "3*"8 رده 40 بنکن عدد 1 4,400,000 اضافه به لیست
12 1711220 تبدیل "4*"8 رده 40 بنکن عدد 1 4,000,000 اضافه به لیست
13 1711222 تبدیل "5*"8 رده 40 بنکن عدد 1 3,300,000 اضافه به لیست
14 1711224 تبدیل "6*"8 رده 40 بنکن عدد 1 2,850,000 اضافه به لیست
15 1711226 تبدیل "2*"10 رده 40 بنکن عدد 1 13,000,000 اضافه به لیست
16 1711228 تبدیل 21/2*"10 رده 40 بنکن عدد 1 9,300,000 اضافه به لیست
17 1711230 تبدیل "3*"10 رده 40 بنکن عدد 1 8,800,000 اضافه به لیست
18 1711232 تبدیل "4*"10 رده 40 بنکن عدد 1 7,500,000 اضافه به لیست
19 1711234 تبدیل "5*"10 رده 40 بنکن عدد 1 6,500,000 اضافه به لیست
20 1711236 تبدیل "6*"10 رده 40 بنکن عدد 1 6,000,000 اضافه به لیست
21 1711238 تبدیل "8*"10 رده 40 بنکن عدد 1 5,000,000 اضافه به لیست
22 1711240 تبدیل "4*"12 رده 40 بنکن عدد 1 11,000,000 اضافه به لیست
23 1711242 تبدیل "5*"12 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
24 1711244 تبدیل "6*"12 رده 40 بنکن عدد 1 8,500,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال