چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
340630 سه راه 87 درجه 110- 63 552,200 اضافه به لیست
340640 سه راه 87 درجه 110- 75 646,500 اضافه به لیست
340650 سه راه 87 درجه 110- 90 680,800 اضافه به لیست
340660 سه راه 87 درجه 110- 110 820,900 اضافه به لیست
340760 سه راه 87 درجه 125- 110 1,034,900 اضافه به لیست
340770 سه راه 87 درجه 125- 125 1,074,600 اضافه به لیست
340860 سه راه 87 درجه 160- 110 1,460,300 اضافه به لیست
340870 سه راه 87 درجه 160- 125 1,587,700 اضافه به لیست
340880 سه راه 87 درجه 160- 160 1,857,500 اضافه به لیست
342220 سه راه 45 درجه 50- 50 220,500 اضافه به لیست
342320 سه راه 45 درجه 63- 50 260,600 اضافه به لیست
342330 سه راه 45 درجه 63- 63 300,800 اضافه به لیست
342420 سه راه 45 درجه 75- 50 308,900 اضافه به لیست
342440 سه راه 45 درجه 75- 75 438,800 اضافه به لیست
342520 سه راه 45 درجه 90- 50 420,900 اضافه به لیست
342530 سه راه 45 درجه 63- 90 469,600 اضافه به لیست
342540 سه راه 45 درجه 90- 75 489,600 اضافه به لیست
342550 سه راه 45 درجه 90- 90 510,900 اضافه به لیست
342620 سه راه 45 درجه 110- 50 593,300 اضافه به لیست
342630 سه راه 45 درجه 110- 63 644,100 اضافه به لیست
342640 سه راه 45 درجه 110- 75 700,500 اضافه به لیست
342650 سه راه 45 درجه 110- 90 765,800 اضافه به لیست
342660 سه راه 45 درجه 110- 110 918,300 اضافه به لیست
342760 سه راه 45 درجه 125- 110 1,076,900 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال