دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
340630 سه راه 87 درجه 110- 63 469,000 اضافه به لیست
340640 سه راه 87 درجه 110- 75 563,000 اضافه به لیست
340650 سه راه 87 درجه 110- 90 586,000 اضافه به لیست
340660 سه راه 87 درجه 110- 110 714,000 اضافه به لیست
340760 سه راه 87 درجه 125- 110 910,000 اضافه به لیست
340770 سه راه 87 درجه 125- 125 933,000 اضافه به لیست
340860 سه راه 87 درجه 160- 110 1,285,000 اضافه به لیست
340870 سه راه 87 درجه 160- 125 1,394,000 اضافه به لیست
340880 سه راه 87 درجه 160- 160 1,635,000 اضافه به لیست
342220 سه راه 45 درجه 50- 50 186,000 اضافه به لیست
342320 سه راه 45 درجه 63- 50 222,000 اضافه به لیست
342330 سه راه 45 درجه 63- 63 255,000 اضافه به لیست
342420 سه راه 45 درجه 75- 50 263,000 اضافه به لیست
342440 سه راه 45 درجه 75- 75 395,000 اضافه به لیست
342520 سه راه 45 درجه 90- 50 352,000 اضافه به لیست
342530 سه راه 45 درجه 63- 90 397,000 اضافه به لیست
342540 سه راه 45 درجه 90- 75 410,000 اضافه به لیست
342550 سه راه 45 درجه 90- 90 428,000 اضافه به لیست
342620 سه راه 45 درجه 110- 50 543,000 اضافه به لیست
342630 سه راه 45 درجه 110- 63 553,000 اضافه به لیست
342640 سه راه 45 درجه 110- 75 648,000 اضافه به لیست
342650 سه راه 45 درجه 110- 90 664,000 اضافه به لیست
342660 سه راه 45 درجه 110- 110 861,000 اضافه به لیست
342760 سه راه 45 درجه 125- 110 943,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال