شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 378220 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 20 cm عدد 1 395,000 اضافه به لیست
2 378240 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 75 cm عدد 1 622,000 اضافه به لیست
3 378260 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 90 cm عدد 1 689,000 اضافه به لیست
4 378300 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 60 cm عدد 1 706,000 اضافه به لیست
5 378301 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 60 cm عدد 1 493,000 اضافه به لیست
6 378302 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 63 و طول PE) 60 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
7 378320 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 20 cm عدد 1 485,000 اضافه به لیست
8 378321 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 20 cm عدد 1 378,000 اضافه به لیست
9 378322 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 63 و طول PE) 20 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
10 378340 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 75 cm عدد 1 792,000 اضافه به لیست
11 378341 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 75 cm عدد 1 550,000 اضافه به لیست
12 378342 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 63 و طول PE) 75 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
13 378360 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله) 90 cm عدد 1 865,000 اضافه به لیست
14 378361 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 90 cm عدد 1 591,000 اضافه به لیست
15 378362 سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 63 و طول PE) 90 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
16 378400 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 60 cm عدد 1 804,000 اضافه به لیست
17 378401 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 60 cm عدد 1 585,000 اضافه به لیست
18 378420 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 20 cm عدد 1 594,000 اضافه به لیست
19 378421 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 20 cm عدد 1 466,000 اضافه به لیست
20 378440 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 75 cm عدد 1 880,000 اضافه به لیست
21 378441 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) 75 cm عدد 1 629,000 اضافه به لیست
22 378460 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله) 90 cm عدد 1 973,000 اضافه به لیست
23 378461 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75و طول PE) 90 cm عدد 1 678,000 اضافه به لیست
24 378500 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 60 cm عدد 1 1,108,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال