جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | Friday - 18 June 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
461102 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای 1/2*3/4 225,000 اضافه به لیست
461104 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای3/4*"1 353,600 اضافه به لیست
461108 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای *11/4"1 655,200 اضافه به لیست
461110 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای 11/2*"1 1,159,600 اضافه به لیست
461112 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای 11/4*11/2 1,065,400 اضافه به لیست
461202 مغزی روپیچ توپیچ رزوه‌ای1/2 203,500 اضافه به لیست
461204 مغزی روپیچ توپیچ رزوه‌ای 3/4 290,300 اضافه به لیست
461206 مغزی روپیچ توپیچ رزوه‌ای "1 487,500 اضافه به لیست
461302 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ3/4*توپیچ1/2) 149,800 اضافه به لیست
461304 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ3/4*توپیچ"1) 421,000 اضافه به لیست
461306 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ1/2*توپیچ3/4) 349,200 اضافه به لیست
461307 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ"1*توپیچ1/2) 234,700 اضافه به لیست
461308 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ"1*توپیچ3/4) 217,500 اضافه به لیست
461309 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/4*توپیچ3/4) 469,200 اضافه به لیست
461310 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/4*توپیچ"1) 388,800 اضافه به لیست
461312 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/2*توپیچ"1) 577,900 اضافه به لیست
461314 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/2*توپیچ11/4) 661,600 اضافه به لیست
461316 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ"2*توپیچ11/4) 1,542,300 اضافه به لیست
461318 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ"2*توپیچ11/2) 1,336,400 اضافه به لیست
461502 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 10mm 101,500 اضافه به لیست
461503 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 15mm 134,200 اضافه به لیست
461504 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 20mm 154,400 اضافه به لیست
461506 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 30mm 196,900 اضافه به لیست
461508 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 40mm 236,500 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال