یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 461102 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای 1/2*3/4 عدد 1 181,000 اضافه به لیست
2 461104 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای3/4*"1 عدد 1 296,000 اضافه به لیست
3 461108 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای *11/4"1 عدد 1 548,900 اضافه به لیست
4 461110 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای 11/2*"1 عدد 1 971,800 اضافه به لیست
5 461112 مغزی تبدیل روپیچ روزه‌ای 11/4*11/2 عدد 1 893,000 اضافه به لیست
6 461202 مغزی روپیچ توپیچ رزوه‌ای1/2 عدد 1 163,500 اضافه به لیست
7 461204 مغزی روپیچ توپیچ رزوه‌ای 3/4 عدد 1 233,700 اضافه به لیست
8 461206 مغزی روپیچ توپیچ رزوه‌ای "1 عدد 1 391,200 اضافه به لیست
9 461302 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ3/4*توپیچ1/2) عدد 1 125,400 اضافه به لیست
10 461304 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ3/4*توپیچ"1) عدد 1 338,300 اضافه به لیست
11 461306 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ1/2*توپیچ3/4) عدد 1 281,200 اضافه به لیست
12 461307 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ"1*توپیچ1/2) عدد 1 196,700 اضافه به لیست
13 461308 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای (روپیچ"1*توپیچ3/4) عدد 1 182,300 اضافه به لیست
14 461309 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/4*توپیچ3/4) عدد 1 374,500 اضافه به لیست
15 461310 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/4*توپیچ"1) عدد 1 310,400 اضافه به لیست
16 461312 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/2*توپیچ"1) عدد 1 484,400 اضافه به لیست
17 461314 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ11/2*توپیچ11/4) عدد 1 554,500 اضافه به لیست
18 461316 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ"2*توپیچ11/4) عدد 1 1,292,500 اضافه به لیست
19 461318 مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه‌ای(روپیچ"2*توپیچ11/2) عدد 1 1,120,000 اضافه به لیست
20 461502 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 10mm عدد 1 85,000 اضافه به لیست
21 461503 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 15mm عدد 1 112,400 اضافه به لیست
22 461504 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 20mm عدد 1 129,400 اضافه به لیست
23 461506 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 30mm عدد 1 165,100 اضافه به لیست
24 461508 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 40mm عدد 1 198,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال