پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
611005045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 1,179,720 اضافه به لیست
671007545 سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 1,421,570 اضافه به لیست
671411045 سه راه 45 درجه 110 1,900,760 اضافه به لیست
672511045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*125 2,350,480 اضافه به لیست
671412545 سه راه 45 درجه 125 2,717,930 اضافه به لیست
676011045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*160 3,725,420 اضافه به لیست
620016045 سه راه تبدیل 45 درجه 160*200 21,467,870 اضافه به لیست
671416045 سه راه 45 درجه 160 5,268,800 اضافه به لیست
671420045 سه راه 45 درجه 200 34,007,040 اضافه به لیست
671404045 سه راه 45 درجه 40 419,760 اضافه به لیست
678105000 درپوش تست 50 64,920 اضافه به لیست
678107500 درپوش تست 75 139,080 اضافه به لیست
678111000 درپوش تست 110 240,960 اضافه به لیست
678112500 درپوش تست 125 288,600 اضافه به لیست
678116000 درپوش تست 160 492,180 اضافه به لیست
678120000 درپوش تست 200 1,122,830 اضافه به لیست
678104000 درپوش تست 40 63,780 اضافه به لیست
671507590 سه راه بازدید 75 877,760 اضافه به لیست
671511090 سه راه بازدید 110 1,602,560 اضافه به لیست
671512590 سه راه بازدید 125 2,483,380 اضافه به لیست
671607500 دریچه بازدید (دریچه 63) 75 310,410 اضافه به لیست
671611000 دریچه بازدید 110 598,960 اضافه به لیست
671520090 سه راه بازدید 200 23,942,990 اضافه به لیست
671605000 دریچه بازدید (دریچه 63) 50 247,440 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال