یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 21 July 2024

فروش لوله و اتصالات پنج لایه، تک لایه و پوش فیت | پتروپایپ

محصولات ما


محصولات پتروپایپ

ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﺷرﮐت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد : آﺑرﺳﺎﻧﯽ ، فاضلاب ، گازرسانی ، شیرآلات چدنی، فلکه های برنجی ،عایق (فوم) و همکاری راهبردی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺗروﭘﺎﯾپ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑرﻧدهای ﻣﻌﺗﺑر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣینه ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت و ﺗوجه به ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾازهای ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻣﺷﺎورﯾن و ﺳﺎزﻧدﮔﺎن و بهره ﻣﻧدی از ﺗﻧوع ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﻣﺟﻣوعه را آﻣﺎده ارائه ﺧدﻣﺎت به ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺑﺎﻻﺧص ﭘروژه های ﻋظﯾم در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻧﻣوده اﺳت.

سفارش کالا

اخبار


معرفی محصولات جدید بی تی اس
معرفی محصولات جدید بی تی اس

ادامه خبر...
لوله درزدار سپاهان
لوله درزدار سپاهان

ادامه خبر...